Regulamin konkursu cosplay AnimeCon Halloween 2018

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem niniejszego konkursu, zwanego dalej: Konkursem, jest spółka Grupa Nowe Media sp. z .o.o z siedzibą w Przemyślu 37-700, przy ulicy Rzecznej 11, NIP: 7952534037, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000577708 zwana dalej: Organizatorem. Kontakt z Organizatorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail cosplay@animecon.pl.

2. Konkurs odbędzie się w dniu 27 października 2018 podczas wydarzenia AnimeCon Halloween w Poznaniu (dalej jako Konwent).

3. Konkurs przeznaczony jest dla konsumentów powyżej 13. roku życia, posiadających przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zwanych dalej: Uczestnikami.

4. Zwycięzcy zostaną wybrani przez jury konkursowe wyznaczone przez Organizatora (dalej jako Jury).

II. ZASADY KONKURSU

5. Konkurs polega na zaprezentowaniu przez Uczestników ich utworów w postaci strojów cosplayowych (zwanych dalej Strojami) oraz na wybraniu zwycięzców przez Jury w poniższych kategoriach:

 1. Najlepszy Strój (1 i 2 miejsce) – najlepiej wykonany Strój, kategoria wyklucza się z kategorią Początkujący, oraz Najlepszy strój na Halloween
 2. Najlepszy Strój na Halloween – kategoria wyklucza się z kategorią  Początkujący, oraz Najlepszy Strój
 3. Najlepsza prezentacja/scenka solo – prezentacja, bądź scenka, wykonana przez jedną osobę
 4. Najlepsza prezentacja grupowa – każda prezentacja ponad jedną osobę, są to wszelkiego rodzaju scenki itp
 5. Początkujący – Konkurs cosplay dla początkujących, którzy wzięli do tej pory udział w maksymalnie 3 konkursach cosplay
 6. Wyróżnienie od Jurorów – Każdy członek Jury ma prawo przyznać indywidualne od siebie wyróżnienie, które może, ale nie musi, pokrywać się z innymi nagrodami.

6. W kategoriach Konkursu:

 1. Najlepszy Strój
 2. Najlepszy Strój na Halloween
 3. Początkujący

mogą brać udział tylko Stroje które nie wygrały dotychczas żadnego konkursu cosplay. Jako wygraną, Organizator rozumie pierwsze miejsce w dowolnej kategorii związane ze Strojem. W razie wątpliwości, Uczestnik proszony jest o kontakt na adres email Organizatora wskazany w pkt 1.

7. Zarówno Stroje, jak i sama prezentacja sceniczna Uczestników nie może obrażać uczuć religijnych ani symboli czci religijnej przeznaczonych do obrzędów religijnych.  Organizator, przypomina również, że taka obraza jest niezgodna z polskim prawem a dokładnie art. 196 Kodeksu Karnego i grozi odpowiedzialnością karną.

8. Poniższe kategorie Konkursu są przeznaczone dla Uczestników, którzy samodzielnie tworzą swoje Stroje:

 1. Najlepszy Strój
 2. Najlepszy Strój na Halloween
 3. Początkujący

W kategoriach :

 1. Najlepsza prezentacja/scenka solo
 2. Najlepsza prezentacja grupowa

mogą wystąpić Uczestnicy, których Strój nie został przez nich wykonany.

9. Organizator dopuszcza wzięcie udziału w prezentacji scenicznej osoby, która nie chce brać udziału w samym Konkursie, a jedynie zaprezentować swój Strój na scenie. Osoby te nie mają możliwości zdobycia nagród/wyróżnień ale mają do nich zastosowanie wszystkie inne postanowienia Regulaminu. Osoby takie muszą w szczególności wysłać Organizatorowi stosowne zgłoszenie zgodnie z postanowieniami pkt 11 i 12 a Organizator musi wyrazić zgodę na udział takich osób zgodnie z pkt 15.

10. Jeśli Uczestnik nie poinformuje zgodnie z prawdą Organizatora o fakcie, że prezentowany Strój wygrał już konkurs cosplay, bądź nie poinformuje o fakcie niesamodzielnego wykonania swojego Stroju – Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia takiego Uczestnika (dyskwalifikacji) z Konkursu i odmowy temu Uczestnikowi udzielenia zgody na udział w konkursach organizowanych przez Organizatora w okresie kolejnych trzech lat.

III. ZGŁOSZENIA NA KONKURS

11. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi zgłosić swoją chęć wystąpienia w Konkursie, korzystając z formularza dostępnego pod adresem:

https://goo.gl/gkfeGw

Organizator świadczy elektronicznie usługę formularza zgłoszenia do udziału w Konkursie. Aby wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza należy spełnić następujące wymogi techniczne:

a)korzystanie z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.),
b) posiadanie dostępu do Internetu,
c) korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Mozilla Firefox 14.0.1 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy, obsługującej dokumenty HTML oraz z włączoną opcją „cookies”, a także obsługującą javascript,
d) posiadanie konta Google i aktywnej skrzynki e-mail.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru zgłoszonych Uczestników, z zastrzeżeniem zasad wyboru Uczestników, opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

14. Warunkiem udziału w Konkursie jest uczestnictwo w Konwencie. Aby zgłosić chęć swojego udziału w Konkursie, osoby zainteresowane nie muszą mieć zakupionego biletu na Konwent (bilet może zostać zakupiony w terminie późniejszym).

15. Osoby które pomyślnie przejdą weryfikację Organizatora i otrzymają zgodę na wzięcie udziału w Konkursie, dostaną zniżkę 50% na zakup biletu na Konwent, do wykorzystania przez nich bądź przekazania dowolnej osobie.

16. Zgłoszenia na Konkurs trwają do dnia 19.10.2018 włącznie. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą uwzględniane.

17. O wyborze Uczestników Organizator poinformuje zarówno na fanpagu anime24.pl jak i stronie internetowej anime24.pl do dnia 24.10.2018 a także na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia.

18. Uczestnicy nie mający ukończonych 18 lat w dniu odbywania się Konkursu, muszą dostarczyć podpisaną “Zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursie”, zgodną ze wzorem z załącznika nr 4.

19. Organizator może skontaktować się z Uczestnikiem w celu uzupełniania/poprawy nadesłanego przez niego zgłoszenia na Konkurs, w takim wypadku Uczestnik powinien je poprawić w ciągu 2 dni.

20. Z chwilą wyrażenia przez Organizatora zgody na udział Uczestnika w Konkursie w sposób wskazany w ust. 15 dochodzi do zawarcia pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem umowy o udział Uczestnika w Konkursie (zwanej dalej „Umową”) na czas trwania Konkursu.

21.Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym (co jest równoczesne z dyskwalifikacją Uczestnika) w przypadku naruszenia przez uczestnika Regulaminu.
22. Regulamin stanowi wzorzec Umowy.
23.  Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Po upływie tego terminu prawo do odstąpienia od Umowy wygasa. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683), tj. w szczególności nie dotyczy umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi

.24. Aby zachować termin wskazany w ust. 23 wystarczy złożyć stosowne oświadczenie, korzystając z danych kontaktowych Organizatora podanych w pkt 1 Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. Załączony wzór ma jedynie charakter pomocniczy, a złożenie oświadczenia w innej formie nie ma wpływu na jego skuteczność.
25. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy spowoduje, że Umowa będzie uznana za niezawartą, a Uczestnik nie będzie uprawniony do udziału w Konkursie i wygrania nagród (chyba, że zgłosi się ponownie zgodnie z Regulaminem).


III. Przebieg konkursu

26. W celu wzięcia udziału w Konkursie, uczestnicy kategori:

 1. Najlepszy Strój
 2. Najlepszy Strój na Halloween
 3. Początkujący

muszą się stawić w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie by przedstawić swój Strój Jury do ocenienia podczas “Rundy Jury”.

27. Podczas Rundy Jury Uczestnik musi zaprezentować pełny Strój wraz z charakteryzacją jeśli ta jest istotną częścią kostiumu.

28. Każdy uczestnik Konkursu musi zaprezentować się podczas prezentacji scenicznej, która odbędzie się na sali głównej Konwentu, zwanej “Mainem”. Dokładna godzina prezentacji scenicznej zostanie przedstawiona w późniejszym czasie.

29. Podczas prezentacji scenicznej:

 1. Zabrania się z korzystania z przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności wykonanych z metalu, materiałów pirotechnicznych i innych które mogłyby być niebezpieczne dla Uczestnika bądź widowni.
 2. Zabrania się rzucać przedmiotami w kierunku publiczności, chyba że Organizator wyda taką zgodę po wcześniejszym przedstawieniu przedmiotu/przedmiotów które miałyby być rzucone.
 3. Prosi się Uczestników o zachowanie zdrowego rozsądku, dbanie o własne bezpieczeństwo oraz widzów.

30. Podczas całego Konkursu Uczestnicy, powinni zachowywać się z poszanowaniem drugiej osoby.

31. Zabrania się używanie wulgaryzmów w przygotowanych przez siebie prezentacjach, jeśli jednak ich użycie jest z jakiegoś powodu artystycznie uzasadnione mogą one zostać użyte w formie “ocenzurowanej”.

32. Prezentacja sceniczna powinna trwać:

 1. do 2 minut jeśli jest solowa
 2. do 4 minut jeśli jest grupowa

Jeśli z jakiegoś powodu, prezentacja Uczestnika musi trwać dłużej, Uczestnik proszony jest o kontakt z Organizatorem, który może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu scenicznego Uczestnika.

IV. NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

33. Zwycięzcy będą oceniani ocenianie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu, który dokładnie opisuje zasady oceniania Konkursu.

34. Zwycięzcy Konkursu otrzymają dyplom oraz inne nagrody pieniężne:

 1. Najlepszy Strój
  1. Pierwsze miejsce – 400 zł
  2. Drugie miejsce – 200 zł
 1. Najlepszy Strój na Halloween – 400 zł
 2. Najlepsza prezentacja/scenka solo – 300 zł
 3. Najlepsza prezentacja grupowa – 500 zł
 4. Początkujący – 200 zł
 5. Wyróżnienie od Jurorów – Brak dodatkowych nagród pieniężnych

35. Zwycięzcy Konkursu w poniższych kategoriach otrzymują nieodpłatną wejściówkę na FotoCon 2019, jeśli zwycięzca w dniu odywania się FotoConu 2019 nie będzie jeszcze miał ukończonych 18 lat, wejściówka będzie ważna na FotoConie odbywający się w roku, w którym będzie już miał ukończone 18 lat. Opisana w tym paragrafie nagroda dotyczy zwycięzców w kategoriach:

 1. Najlepszy Strój
 2. Najlepszy strój na Halloween
 3. Początkujący

36. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone  po zakończonym etapie prezentacji Strojów, oraz na stronie anime24.pl do dwóch tygodni od zakończenia Konkursu. Wraz z wynikami na stronie anime24.pl będą udostępnione tabele wyników każdego Uczestnika..

V WIZERUNEK UCZESTNIKÓW

37. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie jego wizerunku w celu promocji Konwentu oraz innych imprez Organizatora w szczególności imprez pod nazwą „AnimeCon”, które będą organizowane w kolejnych latach w zakresie i na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu każdą techniką w tym wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. wprowadzenie do obrotu oryginałów oraz egzemplarzy utworu na wszystkich znanych nośnikach, w tym nośnikach wytworzonych techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 3. najem, dzierżawa i użyczenie oryginałów lub egzemplarzy utworów;
 4. publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i sposób przez siebie wybrany, w tym udostępnienie w sieci internetowej;
 5. wprowadzenie do pamięci komputera;
 6. digitalizacja;
 7. publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie;
 8. wystawienie;
 9. wyświetlenie;
 10. nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną lub za pośrednictwem satelity;
 11. użytkowanie w różnych formach identyfikacji zewnętrznej.

VI. DANE OSOBOWE

38. .Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika jest Organizator.
39. .Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi, a w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
40.Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane.
41. .Każdy Uczestnik ma prawo uzyskać od Organizatora następujące informacje:
a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych uczestnika w ramach danego zbioru,
b) od kiedy dane Uczestnika są przetwarzane w danym zbiorze,
c) o źródle z którego pochodzą dane Uczestnika,
d) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane.
42..Ponadto na żądanie Uczestnika Organizator uzupełni, uaktualni lub sprostuje jego dane osobowe. Jeśli dane Uczestnika okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo staną się zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Organizator wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie.
43..Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Organizatorowi stosowne żądanie na adres e-mail organizatora wskazany w pkt 1.
44..Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych oznaczonych jako obligatoryjne uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie. Uczestnik jest zobowiązany podać prawdziwe dane w celu wzięcia udziału w Konkursie.
45..Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy na udział w Konkursie.
46. Organizator zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył dane osobowe uczestników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


VII. Odpowiedzialność organizatora, reklamacja, rozstrzyganie sporów

47.Organizator dostarczy nagrody niezawierające wad.
48.Uczestnik może składać reklamacje na adres poczty elektronicznej organizatora wskazany w pkt 1. W treści reklamacji powinno znajdować się imię, nazwisko oraz adres e-mail uczestnika.
49.Organizator rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania.
50. Organizator, rozpatrując reklamację, będzie stosować Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
51.Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na adres e-mail podany w reklamacji.
52. Jeżeli Organizator nie uzna reklamacji Uczestnika, a Uczestnik nie zgodzi się ze stanowiskiem Organizatora, Uczestnik będzie uprawniony do poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego lub zwrócenia się do powołanego sądu o mediację lub arbitraż (ADR).
53. Informacje o dostępie do procedur wskazanych w ust. 6  niniejszego paragrafu znajdują się na podstronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Uczestnik może również skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
54. W przypadku, gdy pozasądowe rozpatrywanie reklamacji nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego.


VII. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

55. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do Regulaminu Konkursu oraz regulaminu Konwentu.

56. Wysyłanie zgłoszenia na konkurs nie równa się rejestracji biletu wstępu na Konwent.

57. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,  w szczególności Kodeksu cywilnego.

58. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. Uczestnicy, którzy zawarli Umowę zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu wiadomością wysłaną na adres e-mail na 3 Dni Kalendarzowych przed datą, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin. Uczestnik akceptuje lub odmawia akceptacji zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Uczestnik wypowiada Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi na adres e-mail wskazany w pkt 1.

59. Uczestnik oświadcza, że Uczestnikowi przysługują prawa autorskie do Strojów lub, że jest uprawniony do korzystania i rozporządzania Utworami na innej podstawie prawnej.