§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki udziału Uczestników (zdefiniowanych poniżej) w Konwencie (zdefiniowanym poniżej) przez Organizatora (zdefiniowanego poniżej).

 

§ 2

Definicje

 1. „AnimeCon”– oznacza fanpage Organizatora umożliwiający składanie zapytań przez Uczestników,
 2. Cosplayer” – oznacza Uczestnika biorącego udział w Konwencie w stroju najczęściej inspirowanym filmem, grą komputerową, komiksem lub innym elementem kultury,
 3. Dni Kalendarzowe” – oznacza kolejno następujące po sobie dni w kalendarzu,
 4. Dane Kontaktowe” – oznacza dane, przy użyciu których Uczestnik może się porozumieć z Organizatorem od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 przy użyciu następujących danych: • Adres: Grupa Nowe Media sp. z o.o. – ul. Rzeczna 11, 37-700 Przemyśl, • Adres: kontakt@animecon.pl. 
 5. Formularz Rejestracji” – oznacza formularz rejestracji dostępny na Portalu za pośrednictwem którego Uczestnik dokonuje zakupu biletu tj. zawiera Umowę
 6. Konwent” – oznacza niemasową imprezę edukacyjna pod nazwą „AnimeCon Halloween”, która odbędzie się w Poznaniu w  terminie określonym w § 5 Regulaminu.
 7. Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 8. Licencja” – oznacza licencję niewyłączną, nieodpłatną, na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych z prawem do sublicencji, jakiej Uczestnicy udzielają na podstawie Regulaminu na rzecz Organizatora,
 9. Potwierdzenie” – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Uczestnikowi przez Organizatora lub Portal, po dokonaniu przez Uczestnika Rejestracji na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracji,
 10. Portal” – oznacza serwis pod nazwą “https://ticketos.pl/
 11. Organizator” – oznacza Grupę Nowe Media sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu pod adresem ul. Rzeczna 11, 37-700 Przemyśl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000577708, NIP: 7952534037, REGON: 362635590,
 12. Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin,
 13. Rejestracja” – oznacza oświadczenie woli Uczestnika, w przedmiocie wzięcia Udziału w Konwencie i zawarcia Umowy, składane za pośrednictwem Portalu w postaci nabycia biletu.
 14. Rzeczy” – oznacza rzeczy ruchome znajdujące się w posiadaniu Uczestnika w czasie Konwentu,
 15. Strona” – oznacza stronę internetową Organizatora prowadzoną pod adresem http://animecon.pl,
 16. Stan Nietrzeźwości” – oznacza stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 115 § 16 ustawy kodeks karny tj. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość,
 17. Uczestnik” – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji na Portalu lub zakupu biletu na terenie Konwentu lub osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, która dokona Rejestracji oraz okaże przed rozpoczęciem Konwentu dokument o treści zgodnej z załącznikiem numer 2 do Regulaminu w przedmiocie wyrażenia przez opiekuna lub opiekunów prawnych zgody na udział Uczestnika w Konwencie,
 18. Usługi Elektroniczne” – oznacza usługi elektroniczne świadczone przez Portal na rzecz Uczestnika tj. Formularz Rejestracji,
 19. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych” – oznacza umowę o świadczenie Usług Elektronicznych zawieraną pomiędzy Uczestnikiem a Portalem za pośrednictwem Internetu na podstawie postanowień regulaminu Portalu,
 20. Umowa” – oznacza umowę o udział w Konwencie zawieraną pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem za pośrednictwem Portalu lub osobiście,
 21. Umowa Licencji” –oznacza umowę na podstawie której Uczestnik udziela Organizatorowi Licencji,
 22. Utwory” – oznacza utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wykonane w ramach Konwentu, w tym makijaże wykonane przez Wizażystkę, zdjęcia lub filmy wykonane przez Uczestników w czasie Konwentu, jak również utwory, z których Uczestnicy będą korzystać w ramach Konwentu np. stroje Cosplayerów,
 23. Wizażystka” – oznacza Uczestnika, specjalizującego się w wizażu lub makijażu, który za ramienia Organizatora będzie świadczyć na prośbę pozostałych Uczestników usługi wizażu lub makijażu.

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
 2. Regulamin jest dostępny bezpłatnie na Stronie pod adresem http://animecon.pl/informacje/regulamin/ oraz na Portalu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalanie i odtwarzanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik jak również zostanie doręczony Uczestnikowi w formacie na podany w czasie Rejestracji adres e-mail lub w formie papierowej do rąk własnych Uczestnika.
 3. Portal zapewnia narzędzia umożliwiające zawarcie Umowy oraz Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.
 4. Uczestnik ma obowiązek podać prawdziwe dane.
 5. Portal świadczy Usługi Elektroniczne na rzecz Uczestników bezpłatnie.
 6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w razie braku akceptacji Regulaminu przez Uczestnika, Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konwencie.
 7. Do zawarcia Umowy (z wyłączeniem sytuacji zakupu biletów na terenie Konwentu) oraz Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Portal zaleca  stosowanie jednej z następujących przeglądarek z włączoną opcją „cookies”: • Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja, • Netscape 7.0 lub jego wyższa wersja • Mozilla 1.3 lub wyższa wersja • Google Chrome • Safari, • Opera
 8. Uczestnikom zabrania się: • dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, • działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, • korzystania z Usług Elektronicznych w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych użytkowników.
 9. Organizator podejmie niezwłocznie po otrzymaniu stosownego zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa, Regulaminu bądź zasad współżycia społecznego działania zmierzające do usunięcia naruszeń. Zawiadomień należy dokonywać na adres e-mail Organizatora wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 10. Informacje dotyczące Konwentu zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.

§ 4

Zawarcie Umowy

 1. Uczestnik może dokonać Rejestracji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Portalu, przez okres od dnia 13.08.2019 do dnia 27.10.2019 jak również poprzez zgłoszenie chęci udziału w Konwencie w miejscu i terminie, w którym Konwent będzie się odbywać zgodnie z programem konwentu dostępnym pod adresem …
 2. W celu zawarcia Umowy niezbędne jest: • dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Portalu albo dokonanie zakupu biletu w miejscu, w którym będzie odbywać się Konwent, • Złożenie oświadczenia o następującej treści: Oświadczam że zapoznałem się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności.
 3. Po dokonaniu Rejestracji Uczestnik otrzyma Potwierdzenie na adres e-mail, z którego dokonał Rejestracji.
 4. Uczestnik na podany podczas Rejestracji adres e-mail otrzyma Regulamin w formacie pdf wraz z załącznikami. Uczestnik jest zobowiązany złożyć oświadczenie: “Zapoznałem się z regulaminem oraz polityką prywatności i je akceptuję” przed rozpoczęciem udziału w Konwencie u wyznaczonej w tym celu osoby oznaczonej identyfikatorem.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Organizatora od Uczestnika oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Konwentu i wygasa w dniu jego zakończenia. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Umowy Licencji oraz zgody na wykorzystanie wizerunku.
 7. W przypadku braku możliwości dokonania Rejestracji za pośrednictwem Portalu (np. z tytułu wyczerpania dostępnych za jego pośrednictwem biletów) Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestnika, za pośrednictwem adresu e-mail, z którego nastąpiła Rejestracja. Wówczas Uczestnik będzie uprawniony do dokonania zakupu biletu na Konwencie u wyznaczonej do tego osoby oznaczonej odpowiednim identyfikatorem.
 8. Jeżeli po otrzymaniu przez Uczestnika od Organizatora informacji o braku możliwości realizacji Rejestracji, realizacja Rejestracji stanie się możliwa (np. zwolni się miejsce) Organizator poinformuje Uczestnika o tym za pośrednictwem adresu e-mail, z którego nastąpiła Rejestracja, albo taką informację Uczestnik uzyska na terenie Konwentu.

§ 5

Konwent

 1. Konwent odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 11 ul Osiedle Wichrowe Wzgórze 119, 60-101 Poznań w terminie od 26.10.2018 od godziny 09:00  do 27.10.2019 do godziny 15.00,
 2. Szczegółowy program Konwentu znajduje się pod linkiem …

§ 6

Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Na Konwencie mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy posiadający opaskę i identyfikator, które każdy Uczestnik otrzyma przy wejściu na Konwent po okazaniu biletu. Uczestnik zobowiązany jest nosić opaskę i identyfikator w widocznym miejscu. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia opaski Uczestnik jest zobowiązany zgłosić się do osoby osoby upoważnionej przez Organizatora w celu uzyskania nowej opaski.
 2. Uczestnicy nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych są obowiązani przy wejściu na teren Konwentu okazać zgodę opiekuna prawnego w formie zgodnej z załącznikiem numer 2 do Regulaminu oraz posiadać powołaną zgodę, jak również numer telefonu do opiekuna prawnego  przez cały okres trwania Konwentu. Uczestnicy o których mowa w zdaniu poprzednim są zobowiązani okazać przedmiotową zgodę jak również udostępnić numer telefonu do opiekuna prawnego Organizatorowi oraz odpowiednio oznaczonej upoważnionej przez Organizatora osobie. Odmowa okazania zgody lub udostępnienia numeru telefonu opiekuna prawnego będzie równoznaczna z naruszeniem Umowy.
 3. Cosplayer będzie brać udział w Konwencie w stroju. Cosplayer jest zobowiązany zapewnić sobie strój na własny koszt i ryzyko.
 4. Wizażystka ma wolny wybór co do wykonywania makijażu Uczestnikom, którzy o niego pytają.
 5. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z zasadami w tym regulaminami obowiązującymi w obiektach, w których będzie się odbywać Konwent oraz stosować się do powyżej powołanych zasad i regulaminów.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia szkody wyrządzonej przez Uczestnika osobie trzeciej, w tym innemu Uczestnikowi, jak również w obiekcie, w którym będzie się odbywać Konwent.
 7. Uczestnicy są uprawnieni do pozostawienia rzeczy na przechowanie u wyznaczonego w tym celu pracownika ochrony.  Za rzeczy pozostawione w innym miejscu lub wniesione przez Uczestnika na Konwent Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Na terenie Konwentu będą dostępne służby medyczne udzielające doraźnej pomocy medycznej w ramach swoich kompetencji.
 9. Uczestnicy cierpiące na choroby przewlekłe (np. alergie, cukrzycę, choroby serca)  zobowiązane są do posiadania przy sobie informacji o powołanych chorobach jak również przyjmowanych lekach, a także do posiadania przy sobie przyjmowanych leków (w związku z chorobami przewlekłymi lub doraźnie np. antybiotyk).
 10. Uczestnicy obsługiwani przez służby medyczne są zobowiązani na ich żądanie do okazania dokumentu tożsamości np. dowodu tożsamości, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej. Odmowa okazania dokumentu tożsamości będzie równoznaczna z naruszeniem Umowy.
 11. Uczestnikom zabrania się przebywania na terenie Konwentu w Stanie Nietrzeźwości.
 12. W przypadku naruszenia przez Uczestnika jego zobowiązań określonych w Umowie, Organizator będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zakazania Uczestnikowi udziału w Konwencie tj. Uczestnik zostanie usunięty z terenu Konwentu.
 13. Za naruszenie zobowiązań określonych w Umowie  uważa się w szczególności: • brak opaski i identyfikatora uprawniających do przebywania na terenie Konwentu, • odmowa okazania dokumentu tożsamości, • wniesienie broni w rozumieniu ustawy o Broni i Amunicji, • wniesienie broni pneumatycznej (ASG, paintball), • wniesienie amunicji do wyżej wymienionej broni, • wniesienie broni białej lub treningowej • wniesienie substancji łatwopalnych lub toksycznych • znajdowanie się w stanie nietrzeźwości, • spożywanie alkoholu na terenie Konwentu, • przebywanie na terenie Konwentu w Stanie Nietrzeźwym
 14. Wniesienie broni białej lub ASG, paintball przez Uczestnika jest dopuszczalne wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem pod nadzorem wyznaczonej przez niego osoby, w celu realizacji punktu programu Konwentu.
 15. Jeżeli Organizator poweźmie podejrzenie, że na terenie Konwentu doszło do popełnienia czynu zabronionego, w szczególności jeśli skutek przedmiotowego czynu będzie stanowić powstanie szkody lub krzywdy, Organizator będzie uprawniony do powiadomienia właściwych organów, w tym policji i prokuratury.
 16. Organizator informuje, że w trakcie Konwentu będą odbywać się konkursy z wiedzy z zakresu kultury i sztuki, których organizatorzy będą przyznawać punkty jako nagrody. Punkty będą podlegać wymianie na nagrody rzeczowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.

§ 7

Licencja

 1. Uczestnik z chwilą opublikowania Utworów, w szczególności zdjęć, filmów i innych materiałów sporządzonych w ramach Konwentu (w przypadku wizażystek – z chwilą wykonania Utworów) udziela Organizatorowi Licencji na Utwory, w szczególności w celu promocji Konwentu oraz innych imprez Organizatora, w tym imprez pod nazwą „AnimeCon Halloween”, które będą organizowane w kolejnych latach, na następujących polach eksploatacji: • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów dowolną metodą, • w zakresie obrotu oryginałami lub egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – bezpłatne użyczenie Utworów, • w zakresie rozpowszechniania Utworów w inny sposób niż określony w punkcie b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Utworu lub ich modyfikacji, adaptacji, przeróbek lub opracowań, w taki sposób aby każdy mógł się z nimi zapoznać, za pośrednictwem dowolnego medium;
 2. Uczestnik oświadcza, że zezwala Organizatorowi na dokonywanie dowolnych przeróbek, zmian, adaptacji, w tym łączenia lub podziału Utworów oraz wykorzystywania ich dowolnych elementów przez Organizatora, a także upoważnia Organizatora do przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.
 3. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać w stosunku do Utworów prawa do integralności oraz prawa do nadzoru nad korzystaniem z Utworów.

§ 8

Wizerunek

 1. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku przez Organizatora oraz partnerów Organizatora, jak również innych Uczestników, a także na rozpowszechnienie jego wizeruku  w celu promocji i reklamy Konwentu oraz innych imprez Organizatora lub imprez partnerów Organizatora, w szczególności imprez pod nazwą „AnimeCon Halloween”, które będą organizowane w kolejnych latach, w za pośrednictwem dowolnych mediów np. prasa, radio, telewizja, internet, a także upoważnia Organizatora do udzielania tego prawa osobom trzecim, w szczególności właścicielowi obiektu, w którym odbywać się będzie Konwent, w celu promocji jego działalności (np. w celu promocji Międzynarodowych Targów Poznańskich poprzez prezentacje przez właściciela informacji o odbyciu się Konwentu na jej terenie).
 2. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku przez innych Uczestników w celu rozpowszechniania przez innych Uczestników zdjęć, filmów oraz innych materiałów sporządzonych w ramach Konwentu za pośrednictwem dowolnych mediów np. prasa, radio, telewizja, internet w celu prezentacji Konwentu.
 3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 zostało udzielone nieodpłatnie.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego Rzeczy utrwalonych w ramach zdjęć, filmów innych materiałów sporządzonych w ramach Konwentu w celu promocji Konwentu oraz innych imprez Organizatora w szczególności imprez pod nazwą „AnimeCon Halloween”, które będą organizowane w kolejnych latach w zakresie i na polach eksploatacji określonych w § 7 Regulaminu, a także upoważnia Organizatora do przenoszenia tego prawa na osoby trzecie, w szczególności na właściciela obiektów, w których odbywa się Konwent, w celu promocji jego działalności.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie Rzeczy utrwalonych w ramach zdjęć, filmów innych materiałów sporządzonych w ramach Konwentu, przez innych Uczestników w celu rozpowszechniania przez innych Uczestników zdjęć, filmów oraz innych materiałów sporządzonych w ramach Konwentu na polach eksploatacji określonych w § 7 Regulaminu.

§ 9

Reklamacja Konwentu

 1. Reklamacja Konwentu może zostać złożona przez Uczestnika przy użyciu danych kontaktowych. Preferowaną formą kontaktu jest poczta elektroniczna, czyli przesyłanie przez Uczestnika reklamacji na podany w danych kontaktowych adres e-mail.
 2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Uczestnika, a także jego dane, umożliwiające identyfikację oraz kontakt (w celu przekazania odpowiedzi na reklamację).
 3. Podane wyżej wymagania stanowią jedynie zalecenia i mają za zadania ułatwić
 4. Organizatorowi rozpatrzenie reklamacji. Brak spełnienia powołanych wymogów przez Uczestnika nie ma wpływu na termin i sposób rozpatrzenia reklamacji.
 5. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, licząc od daty jej otrzymania. Organizator prześle Uczestnikowi odpowiedź na na reklamację na trwałym nośniku (np. na piśmie lub w formacie pdf). W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Uczestnik w ramach odpowiedzi otrzyma również uzasadnienie odmowy. Brak odpowiedzi Organizatora w stosunku do Uczestnika będącego konsumentem w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest równoznaczny z uznaniem reklamacji.

§ 10

Odstąpienie

 1. Konsument, który zawarł Umowę może zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawa konsumenta w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty jej zawarcia odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, wyjątkiem kosztów określonych w art.33, art. 34. Ust. 2 i art. 35 powołanej ustawy.
 2. Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie w załączniku numer 1 do ustawy o prawa konsumenta a także innej zgodnej z prawem.
 4. Organizator niezwłocznie prześle Konsumentowi na adres e-mail Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi jeśli Organizator  wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,który został    poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora   utraci prawo odstąpienia od Umowy,

§ 11

Odpowiedzialność

 1. Organizator jest odpowiedzialny w stosunku do Uczestnika niebędącego Konsumentem za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym Umowy oraz Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych wyłącznie z winy umyślnej.
 2. Jeżeli działanie lub zaniechanie Organizatora, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Organizatora wynikającego z Regulaminu, Umowy lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych Uczestnikowi nie będącemu Konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
 3. Postanowienie ust. 2 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestników będące następstwem działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności innych Uczestników, z wyłączeniem osób trzecich za które Organizator odpowiada na mocy powszechnie obowiązujących przepisów lub właściwych umów.

§ 12

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika podczas Rejestracji lub przy zakupie biletu jest Organizator.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi , w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 3. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Organizatora zamieszczonej na Stronie pod adresem https://animecon.pl/polityka-prywatnosci-2/

§ 13

Zmiana Regulaminu

1. Organizator może zmienić Regulamin z ważnych powodów.

2. Uczestnicy, którzy zawarli Umowę zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu wiadomością wysłaną na adres e-mail na 2 Dni Kalendarzowych przed datą, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin lub jeśli zmiana Regulaminu nastąpi w toku Konwentu w czasie jego trwania poprzez publiczne ogłoszenie zmiany .

3. Uczestnik akceptuje lub odmawia akceptacji zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Uczestnik wypowiada Umowę lub Umowę Licencji (jeśli zmiana Regulaminu dotyczy Umowy Licencji) ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi korzystając z Danych Kontaktowych.

4.Jeśli zmiana Regulaminu nastąpi w toku Konwentu brak akceptacji zmienionego Regulaminu będzie równoznaczny z obowiązkiem opuszczenia przez Uczestnika Konwentu.

 

§ 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Jeżeli Organizator nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgodzi się, ze stanowiskiem Organizatora, Konsument jest uprawniony do poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego lub zwrócić się do powołanego sądu o mediację lub arbitraż (ADR). Konsument może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Informacje o dostępie do procedur wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu znajduje się na podstronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz na stronach powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności stanowi ochrona praw Konsumentów.
 3. W przypadku, gdy pozasądowe rozpatrywanie reklamacji nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Organizatorem a Konsumentem spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego.
 4. Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, Umowy Licencji lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych pomiędzy Organizatorem lub Uczestnikiem niebędącym Konsumentem będą rozpatrywane przez sąd dla m. st. Warszawy.

§ 16

Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Do Regulaminu zostały sporządzone trzy załączniki, które stanowią jego integralną część.